I samband med sin 60-årsdag, 1968, grundade Tore G. Wärenstam den stiftelse som bär hans namn. Stiftelsens uppgift är att säkerställa ett fortsatt lokalt ägande av Borås Tidning och verka för att den utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning”. Stiftelsens huvuduppgift är att äga och förvalta aktier i AB Borås Tidning. Sedan 2009 äger stiftelsen samtliga aktier som enligt stadgarna aldrig får säljas. Till stiftelsens uppgifter hör också att, i mån av tillgångar, främja utbildning inom tidningsmannayrket och tillgodose kulturella ändamål företrädesvis i Borås Tidnings och Ulricehamns Tidnings spridningsområde.

Stiftelsens idé var redan från början att verka för att Borås Tidning ”utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning”. Stiftelsens huvuduppgift är att äga och förvalta aktier i AB Borås Tidning.

Under många år fanns det ett 100-tal minoritetsägare, 2009 förvärvade stiftelsen även dessa aktier. I stadgarna står att aktierna inte får säljas. Till uppgifterna hör också att, i mån av tillgångar, främja utbildning inom tidningsmannayrket och tillgodose kulturella ändamål. Borås Tidnings och Ulricehamns Tidnings spridningsområden ska prioriteras.

Tore G. Wärenstam

Tore G. Wärenstam kom till världen 1908 som femte barnet i en fattig lantbrukarfamilj i den lilla småländska byn Kärda utanför Värnamo. När han dog 1980 var han en av Borås mäktigaste män. Verkställande direktör och störste enskilde ägare av Borås Tidning. Tidigare också under många är dess chefredaktör, samtidigt som han var stadsfullmäktiges ordförande och ordförande i landstinget. Han var en klassresenär i ordets egentliga bemärkelse.
 
Vägen hade varit lång från folkskolan i Kärda till styrelserummens slutna krets och representationsmiddagarna med landets mäktiga, som kunde inkludera både kungafamiljen, statsministern och landshövdingen. Att en sådan resa över huvud taget kunde äga rum berodde säkert främst på Wärenstams egen framåtanda och begåvning. Han föddes dessutom i en tid då det moderna Sverige växte fram och skapade nya möjligheter för människor från studieovana miljöer. Att han satsade på både tidningsledarskapet och politiken gav honom dubbla karriärvägar, som hjälpte till att skapa den unika position han så småningom kom att få.

Redan som sjuttonåring fick han anställning på Värnamo-Bladet. Där stannade han till 1930 då han gick över till den nystartade Värnamo Nyheter, där han endast 22 år gammal blev redaktionssekreterare. Wärenstam stannade inte kvar länge på tidningen. Från Värnamo Nyheter övergick han till Smålands Allehanda för att därefter vid årsskiftet 1933–34 lämna Småland och bli huvudredaktör och ansvarig utgivare för Sörmlands-Posten i Eskilstuna. Även där blev han kortvarig och efter ytterligare ett mellanspel som huvudredaktör för Ulricehamns Tidning rekryterades han 1937 till Borås Tidning som redaktionssekreterare och andre redaktör.

Under 1940- och 50-talet byggde Wärenstam upp en maktposition både i Borås och i dess omnejd. Den skulle växa och bli alltmer omfattande efterhand. Han var en skicklig organisatör, arbetsledare och så småningom även tidningsledare. En bidragande orsak till att Wärenstam tycks ha haft relativt lätt att smälta in i olika kretsar var säkert hans stora intresse för kultur och att han tidigt skaffade sig en gedigen bildning inom både litteratur, konst och musik.

Under 1960-talet och första hälften av 1970-talet stod Wärenstam på höjden av sin bana. Han var en framgångsrik huvudredaktör och verkställande direktör för Borås Tidning och dessutom dess huvudägare. Han blev under 1960-talet ordförande i Borås stadsfullmäktige och i Älvsborgs läns landsting. Till det kom en hel rad andra uppdrag främst inom media och politiken. Hans arbetstakt var högt uppdriven.  Ordförandeskapet både i stadsfullmäktige och i landstinget tog mycket av hans tid. Så gjorde också det tioåriga ordförandeskapet i Tidningsutgivareföreningen (TU) med tätt förekommande sammanträden och planeringsmöten. Han kom att speciellt engagera sig i etiska frågor och textreklam. De som minns honom från den tiden kan berätta om en vänlig man, som det oftast var lätt att samarbeta med, men som ingav stor respekt. ”Han var en stor patriark, som lyssnade på sina barn, ville väl, men bestämde själv”, säger till exempel en tidigare medarbetare på tidningen.

1972 lämnade Wärenstam ordförandeskapet i TU och efterhand på 1970-talet trappade han ner på sin verksamhet. Vid uppnådd pensionsålder avgick han som chefredaktör för tidningen och slutade som ordförande i kommunfullmäktige. Landstingsarbetet fortsatte han dock med och även som verkställande direktör för Borås Tidning. Redan 1968 i samband med sin 60-årsdag hade Wärenstam genom ett gåvobrev skapat Tore G. Wärenstams stiftelse som skulle ”främja utbildningen inom tidningsmannayrket och tillgodose kulturella ändamål”. Vid sin död 1980 testamenterade han sitt resterande aktieinnehav i BT-koncernen till stiftelsen. På så sätt kunde stiftelsen indirekt fortsätta den stora kulturella insats som Wärenstam under många år bedrivit inte minst genom sin verksamhet som konstmecenat.

Tore G. Wärenstam avled 1980 och är begravd på kyrkogården i födelseorten Kärda.

Text: Margareta Stål, Fil. Dr och författare till biografin Människan, makten och myterna.

 

Stipendier och priser

Årligen delas stipendier och priser ut av stiftelsen som också är en stor bidragsgivare till olika kulturella projekt. Stiftelsen driver även konsthallen Wärenstams och äger en stor konstsamling.

Styrelsens ledamöter

Jan Öjmertz, Borås, ordförande
Per Johansson, Ulricehamn, ledamot
Katrine Andersson, Borås, ledamot
Håkan Palmborg, Borås, suppleant

Kontaktuppgifter

E-postadress: info@tgws.se
Telefon (Jan Öjmertz): 070 – 977 87 37

När han fyllde 60 år skapade han stiftelsen som bär hans namn, Tore G. Wärenstams stiftelse. Syftet är att säkerställa Borås Tidnings lokala ägande, främja utbildning inom tidningsmannayrket och tillgodose kulturella ändamål.